Общи условия Клиентски карти

КЛИЕНТСКИ КАРТИ С КОД ЗА ОТСТЪПКА ЗА ONLINE МАГАЗИН ДЕЛИКАТЕСЕН

Всички клиенти на online магазин ДЕЛИКАТЕСЕН могат да получат клиентски карти с код за отстъпка, след направена покупка на стойност не по-малка от 50,00лв. С използването на кода за отстъпка при следващо пазаруване от www.delicatessen.bg, клиентите автоматично се съгласяват с Общите условия, описани тук:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Раздел I. Предмет на Общите условия:

Чл.1 Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Анира Трейдинг ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Околовръстен път 133, с ЕИК 202541227 , МОЛ: Ани Радулова, наричано по-долу за краткост Анира Трейдинг и лицата наричани по-долу картодържатели, на които Анира Трейдинг е предоставила клиентски карти с код за отстъпка, в съответствие с тези Общи условия.

Чл.2 Картодържателите ползват договореното от страна на Анира Трейдинг намаление, при закупуване на стоки от online магазин Деликатесен, като намалението важи само за поръчки на територията на България. За да използват отстъпката картодържателите трябва да въведат кода за отстъпка в съответното поле преди завършване на online поръчката.

Чл.3 Отстъпката, която картодържателите ползват, се изразява в процентно намаление върху цената на продукти, извън промоция. Процентното намаление е предварително уточнено и е в размер на 5 %.

Чл.4 Картите с код за отстъпка не са платежно средство и единствено удостоверяват правото на картодържателя да получи договореното от страна на Анира Трейдинг намаление.

Раздел II. Картодържатели. Съдържание на картите за намаление:

Чл.5 Лицата, на които Анира Трейдинг дава карти с код за отстъпка, са без ограничен брой. По всяко едно време Анира Трейдинг има право по свое усмотрение да променя, включително разширява, намалява и/или изменя броя им.

Чл.6 Картите са безсрочни, като нито една от разпоредбите на тези Общи условия не задължава Анира Трейдинг да ги поддържа или подновява.

Чл.7 Картите се изработват от Анира Трейдинг изцяло за нейна сметка и съдържат баркод, който съдържа информация относно ползваната отстъпка, а цифрите на баркода са кода, който клиента трябва да въведе преди приключване на поръчката.

Чл.8 Материалът, защитите, оформлението, дизайнът, визията, размерът, както и всяка друга информация и елементи на картата за намаление се определят изцяло по усмотрение Анира Трейдинг, като Анира Трейдинг има право да поставя върху картите рекламни материали, послания, интернет адреси, информация за Дружеството и дейността му, както и всякаква друга информация.

Раздел III. Вид на стоките/ услугите, за които могат да се ползват картите за намаление:

Чл.9 Отстъпките важат за продукти извън промоция, освен ако изрично не е указано друго. При въведени промоционални цени Анира Трейдинг си запазва правото да не дава отстъпка върху вече намалената цена.

Раздел IV. Права и задължения на страните:

Чл.10 Картодържателите се задължават да спазват актуалните Общи условия за ползване на картите за отстъпки.

Чл.11 Анира Трейдинг има право по всяко едно време да променя, включително увеличава, намалява и/или променя размера на намаленията; списъка със стоките и продуктите, подлежащи на намаление; ограниченията и/или изискванията и/или условията, налагани при ползване на картите за намаление и други.

Чл.12 Анира Трейдинг изпраща картите с код за отстъпка на всеки клиент, след направена покупка на стойност не по-малка от 50,00лв.

Раздел V. Ограничаване на отговорността на Анира Трейдинг:

Чл.13 Анира Трейдинг не носи каквато и да била имуществена и/или неимуществена отговорност и не дължи обезщетяване на причинени вреди и/или пропуснати ползи, както и не дължи изпълнение на поети и/или възникнали задължения по силата на и/или във връзка и/или по повод сключваните сделки по отношение на продаваните и предоставяните от страна на третите лица на картодържателите стоки и продукти.

Чл.14 Анира Трейдинг е регистриранa като Администратор на данни по ЗЗЛД. С предоставянето на вашите лични данни вие доброволно се съгласявате да оторизирате Анира Трейдинг да съхранява и използва личните ви данни с маркетингови и търговски цели, както и за целите на настоящата програма. По всяко време вие можете да отправите запитване относно съхранението и управлението на вашите лични данни, както и да поискате корекция или изтриване от системата на фирмата.

Раздел VI. Други условия:

Чл.15 Приложимо към настоящите Общи условия и постигнатото съгласие, е законодателството на Република България. Всички спорове, породени от тези документи или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в документите или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от страните по пътя на преговори, а ако това се окаже невъзможно ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Чл.16 Всички уведомления между Анира Трейдинг и картодържателите се извършват в писмен вид. За писмено уведомяване се счита електронно (e-mail) съобщение. За надлежно извършено уведомяване от страна на Анира Трейдинг ще се счита и публикуване на информация на www.delicatessen.bg. Писмената форма ще се счита спазена от страна на картодържателите за целите на потвърждаване на тези Общи условия.

Чл.17 Анира Трейдинг не носи отговорност за неточно изпълнение или неизпълнение на задълженията си при настъпване на форсмажорни обстоятелства, включително, но не само пожар, наводнение, буря, природни бедствия, стачки, терористични актове, война и други. Настъпването на форсмажорно обстоятелство може да бъде удостоверено със сертификат, издаден от съответния компетентен орган или от Българската търговско-промишлена палата.

Чл.18 Анира трейдинг има право да изменя Общите условия, за което известява картодържателите чрез публикуване на изменените Общи условия на www.delicatessen.bg и/или по друг подходящ начин.

Чл.19 Настоящите Общи условия са приети от Анира Тейдинг на 20.04.2021 г. и влизат в сила от същата дата.